Seneste aktiviteter på facebook
 
Projektbeskrivelse
 
0000001949.jpg
 
Projektbeskrivelse som pdf
 

Ungdomsskolen ønsker at oprette et kursusforløb rettet mod elever i folkeskolens normalundervisning, der er erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate (eller som er i risiko herfor) på alle tre områder: personligt, socialt og fagligt.

Undervisningen tager afsæt i en praksisfaglig læringstilgang og evt. kombineret med erhvervspraktik. Kursusforløbet foregår på DOMUS med undervisning under ungdomsskolens rammelov, men eleven er fortsat indskrevet på Distriktsskolen, og der er et klart mål om tilbagevenden hertil.

Elevernes foreløbige uddannelsesønske retter sig som udgangspunkt mod erhvervsuddannelserne – herunder evt. via et forberedende forløb.

 

Eleverne kan være indskrevet på 7.,8. eller (9. klassetrin.)

 

Elever der kan profitere af de opstillede mål, kan deltage i ”klar-parat”. 

Elever med komplekse problemstillinger, der fordrer en specialiseret indsats, er ikke i målgruppen til tilbuddet.

Eleverne skal være i stand til selv at befordre sig til og fra skole (gå, cykle, forældre/værgekørsel eller tog/bus)

Indsatsen rettes på de 3 områder, Personlig-, social- og faglig parathed. 

PERSONLIGT:

 • Motivation for uddannelse og lyst til læring
 • Selvstændighed – herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsningen
 • Ansvarlighed – herunder at eleven er forberedt til timerne
 • Mødestabilitet – herunder rettidighed og lavt fravær
 • Valgparathed i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet

SOCIALT:

 • Samarbejdsevne – at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet
 • Respekt – herunder at udvise forståelse for andre mennesker
 • Tolerance – herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv

FAGLIGT:

Der arbejdes med faste læringsmål. Eleverne trænes i henholdsvis Dansk og matematik for at kunne opnå et gennemsnit på 2 eller derover. Desuden arbejdes der med faget engelsk.

 

Vi arbejder med grundlæggende færdigheder, læsestrategier, samt studieteknikker i de enkelte fag.

 

Der undervises på små hold, med en helhedsorienteret tilgang. Desuden kan der i den faglige undervisning indgå værkstedsarbejde, for at underbygge den fag – faglige undervisning

 

En af de gennemgående undervisningsformer i forløbet er MILIFE, som er et personligt kompetenceudviklingskoncept.

 

I MILIFE arbejdes ud fra overbevisningen om at øget personlig kontrol gør en mere rustet til at imødekomme udfordringer. Eleverne undervises i MILIFE, som styrker de unges personlige og sociale kompetencer, bl.a. gennem outdoor, samarbejdsøvelser og individuel refleksion.

 

Det anslås at målgruppen i alt omfatter ca. 100 elever i Vejle Kommune.

 

Der kan være indskrevet 15-20 elever ad gangen i et kursusforløb. Det er dermed ikke alle i den potentielle målgruppe, der kommer til at følge forløbet. Det vurderes, at dimensioneringen på de 15-20 løbende elever er relevant og tilstrækkelig, da ikke alle elever vil have behovet samtidig – og ikke alle vil være interesseret i at gøre brug af tilbuddet.

 

Kursusforløbet oprettes i skoleåret 2018/19 og 2019/2020 som projektforløb med egen styregruppe (UU, Ungdomsskolen, Skoleleder og Pædagogisk afdelingsleder fra forvaltningen) og egen økonomi. Rammebeløbet skal sikre at et kursusforløb ikke afhænger af distriktsskolens økonomi (transport undtaget)

 

Visitation sker i samarbejde mellem Ungdomsskolen, UU Vejle og Distriktsskolen

 

Ungdomsskolen er visitationsansvarlig

 

Visitation kan kun ske med elevens og forældres/værges accept.

 

Såfremt afstanden mellem hjemmet og ungdomsskolen er stor, og der skal indkøbes tog/buskort, afholder distriktsskolen denne udgift.

 

Kurset er af 8 ugers varighed –herefter vurderes status for elevernes læringsmål –

 

i samarbejde mellem elev, forældre/værge, Ungdomsskolen, distriktsskolen og UU.

 

Er eleverne blevet parate vender de tilbage til deres distriktsskole. Er eleverne endnu ikke parate, vurderes det, om de skal have yderligere kursustid. Evt. yderligere kursustid kan kun ske efter aftale med Distriktsskolen, Ungdomsskolen, UU (elevens UU vejleder fra distriktsskolen)

 

Distriktsskolen forpligter sig på i perioden for kursusforløbet at lægge en plan for, hvordan de vil modtage eleven og sikre fortsat progression for elevens uddannelsesparathed –personligt, socialt og fagligt.

 

Tillige skal Ungdomsskolen sikre, at eleven har en plan for, hvordan han/hun vil arbejde med at bibeholde sin uddannelsesparathed i de ”gamle rammer” i distriktsskolen

 

Konkret betyder det, at vi når eleven er vendt tilbage til distriktsskolen afholder et evalueringsmøde med de enkelte kontaktlærere og eleverne. Hvordan er det gået efter man kom tilbage?

 

Distriktsskolen og ungdomsskolen indgår et samarbejde sammen med eleven om dennes mål og progression både før, under og efter forløbet.

 

Hvis Ungdomsskolen i løbet af kursusforløbet vurderer, at der er behov for en Pædagogisk-Psykologisk Vurdering for at afdække elevens støttebehov, kontakter Ungdomsskolen Distriktsskolen, som herefter følger normal procedure for at indstille eleven til TCBU

 

FORMÅL: 

Formålet er, at eleverne gennem en anderledes tilgang til læring og et særligt fokus på læringsmålene omkring uddannelsesparathed opnår de personlige, sociale og faglige forudsætninger, der kræves for at kunne starte på (primært) en erhvervsuddannelse eller (sekundært) et forberedende uddannelsesforløb. 

 

Der fastsættes et klart formål for forløbet. Hvad skal resultatet være? Læringsmål skal beskrive, hvad deltagerne konkret skal tage med sig fra forløbet.

 

Der arbejdes med afsæt i erfaringer og viden fra Nottingham, Hattie og Ontario – med synlig læring og tydelig læringsmål. Eleverne får løbende feedback på deres progression – og der er et helt tydeligt fokus på læringsmålet omkring uddannelsesparathed.

 

Der tages udgangspunkt i en praksisfaglig læringstilgang, hvor relationen mellem elever og undervisere vægtes højt. Den højere normering sikrer flere feedbackmuligheder én til én, så eleverne føler sig set og hørt.

 

Resultaterne af indsatsen skal præsenteres på et evalueringsmøde i marts 2020 med repræsentanter fra ledelse i Ungdomsskolen, TCBU, UU og Uddannelse og Læring (herunder også en skoleleder). Herefter skal det vurderes om indsatsen skal fortsættes ud over den angivne periode

 

En tydelig målsætning for aktiviteterne og daglig vurdering for læring er en fast del af forløbet, så eleverne konstant er bevidste om, hvordan læringen bidrager til deres parathed.

 

Der skal arbejdes på at udvikle en relevant evalueringsform, der kan bidrage med data om elevernes læringsprogression.

 

Foruden dansk, engelsk og matematik indgår eleverne – med udgangspunkt i deres individuelle handleplan/læringsmål omkring uddannelsesparathed – i et forløb med fokus på:

 

 • Mig selv
 • Mig selv i et fællesskab
 • Mine mål
 • Min udvikling
 • Hele forløbet foregår i tæt samarbejde med den enkelte unge og forældre/værge. Der foregår løbende dialog med distriktsskolen, der også er opsøgende på elevernes og forældrenes oplevelse af kurset, således at disse føler sig ”savnet og vigtige” for distriktsskolen.  Eleverne sættes i sociale, personlige og faglige aktiviteter og situationer, der viser at de kan lykkes. Eleverne gøres konstant og konsekvent opmærksomme på tegn på læring, således at de bliver bevidste om deres egen udvikling. Hele forløbet foregår i tæt samarbejde med den enkelte unge og forældre/værge. Der foregår løbende dialog med distriktsskolen, der også er opsøgende på elevernes og forældrenes oplevelse af kurset, således at disse føler sig ”savnet og vigtige” for distriktsskolen. Tilbagevendingsperspektivet skal således ikke alene være en central pointe for Ungdomsskolens indsats – men i den grad også for distriktsskolens ageren.  
 • Der arbejdes ud fra principper inspireret af MILIFE- konceptet, hvor der er fokus på: højt selvværd, høj involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter, støttende relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde.  

Miljøskifte

Nyt undervisningsmiljø –

Nye undervisere

 

Intensitet og høj normering

Afvekslende undervisningsformer,

Bevidsthed om læringsstrategier

 

Helhedsorienteret indsats

                      Dansk, matematik og engelsk

                      Personlig og sociale kompetencer

                      Gode vaner (kost og bevægelse)

 

Struktur

                      Fast grundskema

                      Ritualer

                      Klare rammer

                      Individuelle læringsmål

 

Motiverede elever

Vilje til forandring og deltagelse

                      Motivation opstår i nye relationer og nye erfaringer

                      Forældreopbakning

                      Self-efficacy *

 

 •  Hvis ikke vi er i besiddelse af "self-efficacy", kan vi risikere ikke at kunne løse en opgave - ikke fordi vi ikke har evnerne til det, men fordi vi ikke tror nok på os selv og vores evner.

 

 

Engagerede og fagligt dygtige voksne

Autentiske rollemodeller

                      Høje forventninger til eleverne

                      Fagligt stærk

 

 

 

Om forskning mv. kan henvises til følgende hjemmeside

 

Forskning og danske erfaringer med turboforløb

 

https://www.emu.dk/modul/forskning-og-danske-erfaringer-med-turboforl%C3%B8bSenest opdateret 19.04.2018 10:35 af LS